RANSTADSVERKET

Ranstadsverket, ursprungligen uppfört för uranutvinning ur de uranrika alunskiffrarna vid Sydbillingen, har idag omvandlats till ett industrihotell med företag med olika verksamheter.

Omfattande restaureringsarbeten av de gamla brytnings- och deponeringsområdena har skapat en ny landskapsbild med sjöar som Tranebärssjön och Blackesjön samt ett nytt odlings/kulturlandskap.

Ranstadsverkets historia

1962 - 65
Ranstadsverket byggs för uranproduktion ur Billingens alunskiffer.


1965 - 69
Verket körs i försöksdrift. Totalt 120 t U produceras.

1969 - 75
På grund av de låga uranpriserna under 60-talet lades verket i "malpåse" 1969.
Vidareutveckling av processerna.

1975 - 80
I samband med oljekrisen under 70-talets första hälft steg uranpriserna till en sådan nivå att det syntes finnas förutsättningar för en återupptagen uranproduktion. Tre projekt studeras.

1980 - 84
Den ändrade inriktningen på kärnkraftens utveckling under senare hälften av 70-talet medförde att Ranstadsverkets styrelse beslöt att avveckla allt arbete med skiffer.

1985 och framåt
Ranstadsverket omvandlas till ett industrihotell.